Teksti suurus:
A A A

Teenetemärgid

Kaitseliidu Valga linna malevkonna rinnamärgist
 
Sõjaeelne KL Valga linna maleva rinnamärk võeti taaskasutusele 1995. aastal kui  Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga malevkonna teenetemärk mõõtmetelt ja kujult 1:1 varasemaga. Nähti ette annetada vähemalt aastase eeskujuliku teenistuse eest KL Valgamaa maleva Valga malevkonnas. Graveerijaks oli 90ndate märgil Viktor Kuik ja valmistajaks OÜ Vesme. Ajavahemikus 1995-2004 anti välja 68 märki.
 
Märk sümboliseerib Valga malevlaste (ristile asetatud Valga maleva vähendatud kuldne trafarett) alalist valmisolekut julgeks ja vapraks kaitseks (risti taga püstloodis paiknev Põhjamaa rahvaste mõõk), et kodu võiks rahus areneda ja edeneda ning võiks igavesti paista vabaduse päike (risti harude vahelt välja ulatuvad kuldsed päikesekiired). Valmistaja Roman Tavast.

Kaitseliidu Valgamaa maleva teenetemärgist
 
2001. aastal kasutusele võetud KL Valgamaa maleva teenetemärk oli kujundatud juba Malta ristina. Väidetavalt oli olnud see tollal maleva juhatuse valik. Teenetemärgil on I ja II klass. Kinnitati Kaitseliidu keskjuhatuse poolt 8. mail 2001. Kujundaja oli Jaan-August Viirand. Graveerija Olavi Saaremägi ning valmistaja AS Herald. Statuudi kohaselt I klass kuulus andmisele 12- aastase eeskujuliku teenistuse eest ja II klass vähemalt 7-aastase eeskujuliku teenistuse eest.
                                                                       
                         Teenetemärgi I klass                                                                 Teenetemärgi II klass 
                                                                   
     
Valga linna malevkonna rinnamärgi
põhikiri
 
 
I Rinnamärgi otstarve.
 
§ 1. Rinnamärk asutatakse: Valga linna malevkonna kaitseliitlaste teenete äramärkimiseks, nende ühistunde süvendamiseks, nende ühisesse perre kuuluvuse väliseks tunnuseks ja malevkonnalt taotlevate sihtide embleemiks.
§ 2. See rinnamärk tuletab kandjale meele tema alatist valmisolekut ja kohustab kandjat alati ning kõikjal kõrgel hoidma malevkonna head nime.
 
 
II Rinnamärgi kirjeldus ja sümboolne tähendus.
 
§ 3. Valga linna malevkonna rinnamärk kujutab nelja harulist musta risti, mida ümbritseb 0,5 mm kullane raam. Risti läbimõõt 40 mm. Iga risti haru välimises otsas on 140ŗ nurk sisselõige, mille kumbagi kaateti pikkus on 12 mm. Risti esiküljele on asetatud Valga maleva vähendatud kulla värvi trafarett. Risti taga püstloodis on põhjamaa rahvaste mõõk kulla värvi. Mõõga pikkus 60 mm, laius alt 7 mm kõige laiemast kohast. Risti harude vahelt ulatuvad välja kulla värvi päikese kiired.
§ 4. Rinnamärk kujutab: alatist valmisolekut julgeks ja vapraks kodukaitseks, et võiks rahus edeneda ja areneda meie kodu ning igavesti paistma jääda vabaduse päike.
 
 
III Rinnamärgi kandmise reeglid.
 
§ 5. Vormi juures rinnamärki kantakse vasakpoolsel rinnataskul. Ühe rinnamärgi kandmisel asub see rinna tasku keskkohal, kuna mitme märgi kandmisel kannavad malevkonna liikmed oma rinnamärki teistest kõrgemal (esikohal v.a. kaitseliidu üldrinnamärk). Erariiete juures kantakse rinnamärki kuuel vasakpoolsel rabatil. Erariiete juures on lubatud kanda ka vähendatud rinnamärki.
§ 6. Malevkonna rinnamärgiga võib ilustada malevkonna poolt antavaid auhindu ja kingitusi.
 

IV Rinnamärgi kandmise õigus ja selle omandamise kord.
 
§ 7. Malevkonna rinnamärki annetatakse:
a) märgi asutamisel - kaitseliitlastele, kes malevkonna asutamisest alates on olnud selle liikmeks ja kaitseliidu tegevuse ala nende peale pandud kohuseid täitnud alati korralikult.
b) edaspidi neile kaitseliitlastele, kes vähemalt viis aastat malevkonna liikmeiks olnud ja kogu aeg malevkonna tegevusest innuga osavõtnud, alati kõrges hoidnud malevkonna head nime ja esinenud eeskujuliku kaitseliitlasena.
Märkus: Viie aasta hulgas võib malevkonna juhatuse otsusel arvestada ka teistes malevkondades liikmeks oleku aega, sealt ületulnute suhtes.
c) malevkonna toetajaile liikmeile, kes viis aastat seisnud malevkonna nimekirjas ja alati oma kohused malevkonna vastu korralikult täitnud, ning kõigiti kaasaaidanud malevkonna elu-olu parandamiseks.
d) malevkonna otseseile ülemaile ja auliikemeile.
e) malevkonna liikmeile, kes malevkonnale osutanud erilisi teeneid, vaatamata malevkonnas liikmeks olnud aja peale.
§ 8. Rinnamärke võib malevkonna juhatus annetada ka väljaspool malevkonda nii Eesti kui välisriikide kodanikkudele, eriliste malevkonnale osutatud teenete eest.
§ 9. Rinnamärkide saamiseks esitavad kompaniide-k.dode ja neile vastavad päälikud oma esitised malevkonna päälikule, kes omakord need malevkonna juhatusele otsustamiseks esitab. Juhatuse otsused on salajased ja avaldamisele ei kuulu.
§ 10. Rinnamärgi saajale annab malevkonna päälik välja tunnistuse rinnamärgi omamise ja kandmise õiguse kohta. Märgi kandmine enne tunnistuse saamist on keelatud.
Väljaantud tunnistuse registrit peab malevkond. Registrisse kantakse tunnistuse saaja kohta:

- auaste, amet
- ees-, isa- ja perekonnanime
- malevkonda astumise aeg
- märgi annetamise aeg
- malevkonnast lahkumise või märgikandmise õiguse kaotamise aeg
 
V Rinnamärgi hankimise ja väljaandmise kord.
 
§ 11. Rinnamärgi valmistamise kulud tasub märgi saaja, kuid malevkonna juhatusel jääb õigus erilistel juhustel rinnamärki väljaandja ka malevkonna kulul. Vähendatud rinnamärki võivad omada ainult need, kellel rinnamärgi kandmise õigus.
§ 12. Rinnamärgid tellitakse malevkonna kaudu.
§ 13. Rinnamärkide või nende tunnistuste väljaandmine malevkonna liikmeile sünnib harilikult malevkonna aastapäeval - malevkonna juhatuse poolt määratud pidulikkusega. Erakorralistel juhtudel sünnib väljaandmine malevkonna juhatuse poolt määratud ajal ja korras.
 

VI Rinnamärgi kandmise õiguse kaotamine.
 
§ 14. Malevkonna juhatusel on õigus rinnamärgi kandmist ära keelata kas ajutiselt või jäädavalt neile rinnamärgi omajaile, kes
a) kaitseliidu tegevusest loiult osa võtavad
b) lahkuvad kaitseliidust
c) käitlevad rinnamärki ebakohaselt
d) riivavad kaitseliidu, malevkonna head nime.
§ 15. Rinnamärgi kandmise õiguse kaotavad ilma malevkonna juhatuse sellekohase otsuseta:
- isikud, kes jäänud ilma hääleõigusest Riigikogu valimise, rahvahääletamise ja rahvaalgatamise seaduse põhjal.
- isikud, kes jäädavalt kaitseliidust välja heidetud.
 

VII Lõppmäärused.
 
§ 16. Valga linna malevkonna lõpulikul likvideerimisel lõpeb ka rinnamärgi kandmise lubade väljaandmine ja kõik rinnamärkidesse puutuv kirjavahetus antakse üle maleva arhiivi koos malevkonna kirjavaraga.
Valga linna malevkonna organisatsiooni ümberkujundamisel või nimetuse muutmisel antakse üle kõik rinnamarkidesse puutuv kirjavahetus malevkonna järglastele.
 


Ülevaate koostanud
major Meelis Kivi
SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni tegevjuht
Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Selts