Teksti suurus:
A A A

Patrullvõistlus "Valge Laev 2023"

28.03.2023
1. AEG JA KOHT
Patrullvõistlus toimub 14. – 15. aprill 2023. Kaitseliitlaste, kaitseväelastele ja liitlastele mõeldud pika raja (“Punane rada”) start on 14.aprill. KL Kodutütarde ja Noorkotkaste (“Roheline rada”) start 15.aprill. Võistkondadel, kes lähevad rohelisele või punasele rajale tuleb olla kohal varustuse kontrolliks 20 minutit enne starti.
Esimese võistkonna start on 14.04 kell 22:00.
Võistkondade stardiajad loositakse ja avaldatakse võistluse nädalal maleva kodulehel ning edastatakse võistkondade esindajatele e-maili teel.
Punase raja start asub TUKSI SPORDIBAASIS 34V FL 449 623
Rohelise raja start asub LINNAMÄE-RIGULDI teel (esimese PÜRKSI teeristi juures olev parkla) FL 482 504.

 
2. MANDAAT (Roheline ja Punane rada):

Võistkond loeb läbi ja allkirjastab ohutustehnika lehe (saab mandaadist).
Mandaadis antakse võistkonnale:
1 : 50 000 kaart
Ajagraafik koos esimese kontrollpunkti (edaspidi KP) koordinaatidega
Vajalikud telefoninumbrid

3. RADA JA PUNKTIARVESTUS

Võistlusel “Valge Laev 2023” on 2 rada.
Roheline rada on ca 20 km.
Punane rada on ca 35 km.
Punane ja roheline rada kulgevad aladel: TUKSI-SUTLEPA-ÖSTERBY.
Võistkonnad lähevad rajale 10 min. intervallidega. KP OOTEALALE sisenetakse määratud ajal + max 8 min ja kästud suunast. KP-sse sisenetakse määratud ajal.

Punktide arvestus:
 Kohapunktid: esimene koht 15 punkti, viimane 1 punkt (kui on 15 võistkonda), tegemist on plusspunktidega;
 Ülesandelt diskvalifitseeritud võistkond saab automaatselt 20 miinuspunkti;
 Ülesande katkestanud või kontrollaja ületanud võistkond saab antud kontrollpunktis protokolli „0“ (NULL) punkti;
 Võrdsete tulemuste korral kontrollpunktis saab võistkond kõrgema jagatava koha punktid;
 Kontrollpunkti oma graafikujärgsest ajast hiljem, kuid lahtiolekuajal punkti jõudnud võistkond saab 30 miinuspunkti ja võistkond ei saa täita ülesannet;
 Iga kaotatud elu 10 miinuspunkti (võistkonnal kokku 4 elu);
 Juhul kui 1 liige 4st katkestab, määratakse võistkonnale 30 miinuspunkti;
 Võistluse jätkamiseks peab võistkonnas olema minimaalselt KOLM liiget.

Võistkonna KP-sse jõudes, fikseeritakse kohtunike poolt saabumisaeg.
Kõik punktikohtunikud ja abilised on markeeritud ohutusvestiga.

KP-s kokku viibitav aeg on maksimaalselt 20 minutit:
 Ülesandega tutvumiseks on aega kuni10 minutit.
 KP-s ülesande täitmiseks kuluv aeg on kuni 10 minutit.

Jooksvat pingerida ei avaldata – tulemused saavad kõik teada korraga AUTASUSTAMISEL.

4. PIIRANGUD:

Keelatud on kõndida värsketel viljapõldudel.
Keelatud on süüdata lõket.
Keelatud on vigastada puid ja põõsaid.
Keelatud on häirida kohalike elanike kodurahu.
Keelatud on kahjustada metsloomade ja lindude elupaiku ja pesi, korjata nende mune, tuua neid kaasa koju ning tekitada neile muul viisil kahju.
Keelatud on kahjustada looduskaitseobjekte ja kaitstavaid liike.
Keelatud on reostada loodust.

5. VÕISTKONDADE EELREGISTREERIMINE

Kokku osaleb kuni 30 võistkonda eelregistreerimise kiiruse alusel. Maksimaalselt 15 võistkonda PUNASEL rajal ning maksimaalselt 15 võistkonda ROHELISEL rajal.
Eelregistreerimine – eda.loikkaitseliit.ee
Küsimused ja informatsioon e-maili teel – ivo.turjakaitseliit.ee
Registreerimise viimane päev on 05.04.2023

6. VÕISTKOND

Patrull võistkonnad on standardselt neljaliikmelised (patrulliülem ja 3 liiget) + esindaja/autojuht. Igal võistkonnal on oma esindaja ja transpordivahend kogu võistkonna veoks.
Võistkonna esindaja peab olema korraldajatele kättesaadav kogu võistluse kestel.
Esindaja ei tohi rajal olevat võistkonda mitte mingil moel aidata.
Küsimuste korral tuleb esindajal pöörduda võistluse staabi poole.
Määratud kontrollpunktides on vesi kanistrites.
Hädajuhtumite korral peab esindaja või võistkond teavitama staapi ja kriitilises olukorras helistatakse 112.

7. ARVESTUS

Võistluse arvestus on neljas klassis/kategoorias:
  1) Roheline rada – Noorkotkad + kodutütred
  2) Roheline rada – Kaitseliitlased + Kaitseväelased + Naiskodukaitse
  3) Punane rada – Noorkotkad + kodutütred
  4) Punane rada – Kaitseliitlased + Kaitseväelased + Naiskodukaitse

8. TEGEVUSED KONTROLLPUNKTIDES

Trassil on kontrollpunktid, kus tuleb täita erinevaid ülesandeid.
Kontrollpunkti mitteläbimisel (mööda jalutamisel) võistkond diskvalifitseeritakse – diskvalifitseeritud võistkonna toimetab trassilt ära võistkonna esindaja oma transpordiga.
Iga järgmise KP koordinaadid saab võistkond eelmisest KP-st.

9. VASTUTEGEVUS

Vastutegevuse ülesandeks on sundida võistkondi liikuma varjatult. Vastane võib tegutseda kõikjal trassil va KP-de ümber kehtestatud 300m ohutus tsoonis, kui punkti ülesanne ei sätesta teisiti. Vastutegevus võib liikuda jalgsi, motoriseeritud patrullidena või seada üles varitsusi. Võistleja loetakse tabatuks kui saavutatakse füüsiline kontakt vastutegevusega (LÄHIVÕITLUS ON KEELATUD). Vastutegevuse transpordivahendid ja isikud on eraldi tähistatud (puna-valge lint nähtavas kohas). Võistkonnad varustatakse kohustusliku GPS jälitusseadmega ja on reaalajas jälgitavad võistluse staabi poolt.

10. TOETUS ja TAGAMINE

Finiši järgselt on tagatud võistlejatele pesemise võimalus.
Finišis toimuv toitlustamine toimub välitingimustes.

11. KOHUSTUSLIK ISIKLIK VARUSTUS ROHELINE JA PUNANE RADA PUNANE RADA

Kaitseliit ja Naiskodukaitse: Tabelvarustusse kuuluv automaatrelva komplekt (AK 4, M16, R20 Rahe, Galil) + paukpadrunitega laetud salved (paukmoona võtta kaasa 120 padrunit) + kompensaator.

Noored: airsoft relv + salved + moon (tagab koduüksus).

KÕIKIDEL:
Rakmed või lahingvest (noortel on lubatud seljakott).
Välivorm.
Saapad.
Noortel rännakuks sobilik riietus ja jalanõud.
Peakate.
Taskulamp või pealamp koos varu patareidega.
Med.pakk - MK1
Maskeerimisvahendid.
Veepudel või veekott koos joogiveega (min 2L).
Nuga.
Kompass.
Tuletegemise vahendid (veekindlad).
Kindad.
Toit 24h.
Kaitseprillid.
Vile.

ROHELINE RADA
Rännakuks sobilik riietus ja jalanõud.
Peakate.
Seljakott (võib asendada rakmete/lahingvestiga).
Taskulamp või pealamp koos varu patareidega.
Med.pakk – plaastrid + side
Veepudel või veekott koos joogiveega (min 2L).
Vihmakindlad riided.
Kaitseprillid.
Toit 12h. Kindad.
Vile.
Helkur/helkurpael.

12. KOHUSTUSLIK VÕISTKONNA VARUSTUS PUNASEL JA ROHELISEL RAJAL

Kirjutusvahend: kirjutusvahendid + märkmik (veekindel)
GPS seade – saab stardist
10m nöör min tõmbetugevus 750 kg
Laetud akuga ja veekindlalt pakitud mobiiltelefon (soovituslikult kõigil, kuid võistkonna peale vähemalt üks).

13. DISTSIPLIIN

Kogu võistlus tuleb võistlejatel läbida jalgsi. Katkestada võib kuni 1 võistleja. Katkestajad toimetab trassilt ära võistkonna esindaja oma transpordiga. Kui leiab tõestust esindaja toetav tegevus võistluse ajal, siis võistkond diskvalifitseeritakse. Seoses keskkonnaameti nõuetega paukpadrunite kasutamine AINULT HÄDAOLUKORRAS. Relva ja relva osi ei tohi osistada ega transportida seljakotis. Relv peab olema käes või relvarihmaga enda küljes.

14. PROTESTID

Proteste saab esitada võistluse jooksul kontrollpunktide kohtunikele, kuid peab olema esitatud enne oma võistkonna viimase kontrollpunkti ülesande soorituse algust. Protest tuleb esitada kirjalikult võistkonna poolt võistluse peakohtuniku nimele. Protesti lahendi otsustab ainuisikuliselt peakohtunik.

15. ARSTIABI

Osavõtt võistluselt toimub võistlejate omal vastutusel. Võistluse korraldajad tagavad võistluse ajal ja -järgselt esmaabi ning vajadusel meditsiinilise transpordi lähimasse haiglasse.

16. AUTASUSTAMINE

Autasustamine toimub neljas klassis. Iga klassi kolme paremat võistkonda autasustatakse medali ja diplomiga. Autasustamine toimub Finišis esimesel võimalusel peale viimase võistkonna lõpetamist.

17. KORRALDAJATE ÕIGUSED

Korraldajatel on õigus võistluse käigus tehtavaid pilte ning videomaterjale avaldada organisatsiooni kodulehel ja kommunikatsiooni vahendites.
Võistlusel ohutustehnika eiramisel ja enda ettevaatamatusest tekitatud vigastuste eest korraldajad ei vastusta. Võistluse korraldajal on õigus teha vajadusel muudatusi võistluse juhendis.
Muudatustest teavitatakse viivitamatult võistkondi ja esindajaid.
Ettenägematutes olukordades otsuste langetamiseks on peakohtunikul kõik õigused.

Kaitseliit, Lääne Malev, Lahe 17, Haapsalu 90503, Lääne maakond Telefon 58554489, e-mail: ivo.turjakaitseliit.ee Noorteinstruktor Eda Loik telefon: 5860 7076, e-mail: eda.loikkaitseliit.ee

/files/valgamaa/img/files/VALGE_LAEV_2023_REGISTREERIMINE.docx